Цэс

Бүсийн хамтын ажиллагаа

Технологийн багш Х.Батбаяр
Дорнод аймгийн ЕБС-иудын 1-р бүсийн хамтын ажиллагааны хүрээнд заасан үзүүлэх хичээл